Algemene gebruiksvoorwaarden van de site www.car-market.be en de diensten aangeboden op deze site.

Door gebruik te maken van de website www.car-market.be (hierna de “website” genoemd) en de diensten aangeboden op deze site gaat u akkoord met deze algemene gebruiksvoorwaarden (hierna “AGV”). Gelieve deze AGV aandachtig te lezen.

1 Voorwerp van de algemene gebruiksvoorwaarden

(1) De website www.car-market.be is een site in eigen beheer waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Polissou 19 - 5590 Achêne. Deze website bevat aanwijzingen over de diensten die wij aanbieden aan onze gebruikers.

(2) Deze AGV regelen de toegang tot en het gebruik van de website en onze diensten. Car-Market behoudt zich het recht voor om deze AGV op elk ogenblik te wijzigen zonder rechtvaardiging. De gebruiker zal hierover geïnformeerd worden via een technisch middel dat zichtbaar is op de homepage van de site of zijn persoonlijke site.

2 Online schatting / afspraak met onze deskundige

(1) Via onze website kan de gebruiker, een meerderjarige natuurlijke persoon (professional in de automobielsector), een online schatting aanvragen van zijn auto. Elke schatting, of die nu gebeurt op onze website of via een e-mail gestuurd naar de gebruiker, is gebaseerd op de gegevens die de gebruiker heeft doorgegeven over zijn auto. De gebruiker verbindt zich ertoe om ons eerlijke gegevens te bezorgen in de AGV en car-market kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor de gegevens die worden doorgegeven door de gebruikers behalve de gegevens die car-market zelf geeft op zijn online site voor zijn eigen voertuigen.

(2) Deze online schatting heeft enkel tot doel om de beste verkoopprijs te krijgen voor de auto. De online schatting op onze website houdt als dusdanig een definitief aankoopbod in aan de gebruikers en een verbintenis om de voertuigen over te nemen op basis van de verschafte gegevens, inclusief foto’s, en van de AGV. De online schatting is in geen geval een definitief verkoopbod van de gebruiker voor een auto. Deze online schatting is gratis voor de gebruiker.

(3) CAR-MARKET behoudt zich het recht voor om een voertuig te weigeren indien dit niet overeenstemt met de verschafte gegevens na ontvangst van het voertuig.

(4) Tijdens deze afspraak zal de automobielexpert een voorafgaande controle uitvoeren van de auto. Elke aankoop van een auto door WKA of een verbonden onderneming vereist een voorafgaande controle van de auto.

(5) Indien er een akkoord wordt bereikt over de verkoopvoorwaarden zal WKA of een verbonden onderneming een aankoopcontract voor de auto afsluiten met de gebruiker.

3 Gebruiksrechten

(1) De gebruiker kan de door car-market ter beschikking gestelde gegevens duidelijker weergeven op zijn scherm via het invoerscherm. De gebruiker kan deze gegevens ook bewaren door die af te drukken.

(2) De website en onze diensten mogen uitsluitend gebruikt worden voor individueel gebruik en voor commerciële doeleinden. De gebruikers mogen de gegevens die tijdens de online schatting ingekeken worden niet kopiëren, noch volledig, noch gedeeltelijk en zelfs niet in uittreksels, hetzij om een databank te creëren, ongeacht het medium, voor eender welke verwerking of om deze gegevens te gebruiken voor commerciële doeleinden.

(3) Elke handeling van de gebruiker die onze website en onze diensten onbruikbaar maakt of tracht te maken of de werking ervan schaadt is volstrekt verboden.

(4) De gebruikers mogen, zonder onze schriftelijke en formele toestemming, geen elementen van onze website of onze diensten ontlenen, kopiëren en/of hergebruiken. Het is de gebruikers niet toegestaan om, zonder de schriftelijke en formele toestemming van car-market, data mining, robots of soortgelijke programma’s voor de extractie of inzameling van gegevens te gebruiken om eender welke elementen van onze website of onze diensten te ontlenen.

(5) De gedeeltelijke of uittreksel-gewijze integratie van elementen van onze website is niet toegestaan, behalve met de schriftelijke en formele toestemming van car-market.

(6) De visuals en werking van onze website en onze diensten kunnen variëren naargelang het gebruikte medium, met name via een mobiele applicatie. Het gebruik van onze website en onze diensten is enkel mogelijk bij de huidige stand van zaken van de techniek; we kunnen dus geen enkele garantie bieden dat de website en onze diensten altijd volledig gebruikt zullen kunnen worden op internet.

(7) De gebruiker kent CAR-MARKET en zijn verbonden ondernemingen kosteloos het recht toe, zonder beperkingen qua tijd of geografisch gebied, om de aan CAR-MARKET bezorgde inhoud online of offline te gebruiken, dit wil zeggen de gegevens over de auto en de foto’s genomen in het kader van de schatting van de auto.

4 Garantie

(1) Wij bieden geen enkele garantie voor de eventuele technische tekortkomingen van de website, in het bijzonder wat de integrale en continue beschikbaarheid van de site betreft. We bieden ook geen garantie voor de foutloze reproductie van de gegevens verschaft door de gebruiker.

(2) Indien de website en onze diensten onbeschikbaar zijn, kan de gebruiker contact opnemen met onze klantendienst op dit adres: support@car-market.be

5 Bescherming van de persoonsgegevens

(1) CAR-MARKET hecht enorm veel belang aan de bescherming van de persoonsgegevens, en meer algemeen alle gegevens die de gebruikers verschaffen op onze website. Om de persoonsgegevens van onze gebruikers efficiënt te kunnen beschermen, voldoen wij aan de toepasselijke Europese wetgeving. De gebruiker kan ons beleid inzake “gegevensbescherming” raadplegen op onze website.

(2) De verantwoordelijke voor de persoonsgegevens is CAR-MARKET - Rue Polissou 19, 5590 Achêne, België (“C-M”). Met vragen over de gegevensbescherming kunt u altijd terecht bij de verantwoordelijken van CAR-MARKET. Wij verbinden ons ertoe de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te verzekeren. De gebruiker aanvaardt dat zijn persoonsgegevens bewaard worden in de computersystemen van CAR-MARKET en zijn verbonden ondernemingen.

(3) Persoonsgegevens zijn naamsgegevens van de gebruiker, zoals het e-mailadres of het telefoonnummer. Op onze website verzamelen we de persoonsgegevens die de gebruiker aan ons heeft doorgegeven, namelijk de gegevens die de gebruiker heeft ingevuld in het invoerscherm tijdens de online registratie als meerderjarige natuurlijke persoon (professional in de automobielsector) en van een aangeboden voertuig. De persoonsgegevens zijn nodig om de diensten van onze website te kunnen gebruiken.

(4) We hergebruiken deze gegevens indien die noodzakelijk worden geacht door onze diensten. Het commerciële gebruik van de gegevens is beperkt tot onze eigen publiciteit (inclusief de publiciteit van aanbevelingen) en die van verbonden ondernemingen. We hergebruiken ook uw e-mailadres om u soortgelijke producten of diensten aan te bieden.

(5) U kunt zich op elk ogenblik verzetten tegen het hergebruik van uw persoonsgegevens (zoals uw e-mailadres en uw telefoonnummer) zonder dat u daarbij wordt blootgesteld aan andere kosten dan de communicatiekosten naargelang het basistarief. De eenvoudigste manier is door op de link onderaan onze e-mails te klikken. U kunt ook verzet aantekenen op dit adres: support@car-market.be met als onderwerp: “verzet”. Wij verbinden ons ertoe uw gegevens zo snel mogelijk te schrappen.

6 Beperking van aansprakelijkheid

(1) Wij trachten voortdurend te verzekeren dat de diensten van Car-market ononderbroken en zonder storingen beschikbaar zijn. Gezien de intrinsieke aard van het internet kunnen wij geen garantie bieden voor de ononderbroken en storingsvrije toegang tot onze diensten. Uw toegang kan dan ook af en toe onderbroken of beperkt zijn met het oog op de herstelling, het onderhoud en de toevoeging van nieuwe diensten. We trachten de frequentie en de duur van deze onderbrekingen of deze tijdelijke verplichtingen te beperken.

(2) In het kader van het gebruik van onze diensten zijn wij aansprakelijk voor de schade die bewust of onvrijwillig veroorzaakt wordt en rechtstreeks toe te schrijven is aan CAR-MARKET.

(3). In geval van verzuim van zijn contractuele verplichtingen blijft de aansprakelijkheid van CAR-MARKET beperkt tot de rechtstreekse schade die verbonden is aan de voertuigen die zich bevinden in het wagenpark in de Rue du Polissou 19 5590 Achêne, die te voorzien is en die rechtstreeks toe te schrijven is aan CAR-MARKET.

(4) De voorgaande beperkingen van de aansprakelijkheid zijn niet van toepassing op schade die het leven, het lichaam of de gezondheid aantast.

(5) Vanaf het ogenblik dat de aansprakelijkheid van CAR-MARKET uitgesloten of beperkt wordt, geldt dat ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van zijn medewerkers, zijn wettelijke vertegenwoordigers of zijn uitvoerders.

(6) De inhoud van onze website wordt met de grootste zorg opgesteld. CAR-MARKET zal alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat de inhoud die ter beschikking wordt gesteld op de website correct is en bijgewerkt wordt. Het gebruik van de beschikbare inhoud is voor risico van de gebruiker.

7 Auteurs- en gebruiksrechten

(1) Alle beeld- of geluidselementen die deze website vormen (symbolen, logo’s, teksten, afbeeldingen en andere bestanden) vallen onder het auteursrecht; het gebruik van deze website geeft u niet het recht om deze gegevens te gebruiken. Het is de gebruiker niet toegestaan om de elementen die deze website vormen te wijzigen, om te zetten of te reproduceren op eender welk medium. Deze gegevens mogen enkel gebruikt worden met de voorafgaande schriftelijke toestemming van CAR-MARKET.

(2) Het ongeoorloofde gebruik van onze gegevens en de logo’s/merken van derden die afgebeeld staan op onze website vormt een inbreuk op onze rechten en op de rechten van de betrokken derden; dit is dan ook strikt verboden.

8 Vrijwaringsclausule Indien een of meerdere clausules in de AGV of delen uit deze clausules geacht worden ongeschreven te zijn, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de andere clausules.

9 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank Deze AGV zijn onderworpen aan het Belgisch recht en behoren tot de bevoegdheid van Dinant rechtbanken.